Monor Város Polgármesterének 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. március 8., hétfő, 09:37

Monor Város Polgármesterének

9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

2. §

 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

112. cím: Védőnői Szolgálat

113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 

 • költségvetési kiadási összegét

  5.491.605.892.- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  2.493.162.876.- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  -2.998.443.016.- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -336.250.668.- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési hiányt

  -2.662.192.348.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A -2.998.443.016.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 2.998.443.016.- forint 2020. évi maradvány igénybevételével biztosítja.

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének

 

 • finanszírozási kiadási összegét

  0.- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  2.998.443.016.- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  2.998.443.016.- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  440.806.068.- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  2.557.636.948.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

I. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

1.4

Működési bevételek

245 953 526

1.5

Felhalmozási bevételek

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B 1 - 7

1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 493 162 876

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

 

- Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

 

Adatok forintban

II. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

2.1.2.1

Beruházások

2 096 380 096

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

K1 - 8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.1.5

Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása

1 185 067 599

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

 

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-2 998 443 016

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

2 998 443 016

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:

(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

 

 

I. Az Önkormányzat bevételei

4. §

 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2021. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 1. A 2021. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.


 

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2021. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait - és ezen belül kötelező - kiemelt előirányzatait 2021. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2021. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

10. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2021. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2021. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III.  A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról szóló 28/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével 2021. évre 60.000.- forintban határozta meg.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő­testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

IV. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. március 8.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző