HIRDETMÉNY

2021. március 17., szerda, 11:43

a Monori Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás rendjével kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (l)-(4) bekezdései alapján a

Monori Tankerületi Központ
az alábbiakat teszi közzé:

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjének 7. §-a szerint a 2021/2022. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök),

2021. április 16. (péntek).

Az Nkt. 45. § (2) pontja alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31. napjáig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskolába a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontja alapján elektronikus úton is be lehet iratkozni.

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet a Monori Tankerületi Központ a www.kk.gov.hu/monor
oldalon, az intézmények pedig a helyben szokásos módon közzéteszik.

Kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak!

Jogorvoslati eljárás:

Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdései értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni - kiskorú tanuló esetén - a szülővel!

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti.