Pályázati felhívás - Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

2021. február 9., kedd, 18:34

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnál

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet I. rész 1. pontjában előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés igazolása, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a vezetőképzést teljesíti;
 • közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat megléte;
 • intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
 • pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • a pályázat kedvező elbírálása esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai életrajzot;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, teljesített vezetőképzést igazoló dokumentumok másolatát;
 • a pályázati feltételként előírt szakmai gyakorlat igazolását;
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok;
 • nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történik.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Munkakör: családgondozó

Vezetői megbízás időtartama: 2021.07.01-től 2026.06.30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2200 Monor, Dobó I. u. 6.

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátásának koordinálása. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése. Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok szerinti működtetése. Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.06.30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.07.01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezető; azonosító szám: 34/3-1/2021.” megjelöléssel, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökének címezve (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

 

A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa dönt.

 

Bővebb felvilágosítás Burján Sándor ügyintézőtől kérhető a 06-29-612-305 telefonszámon.