Monor Város Polgármesterének 6/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. február 23., kedd, 14:05

Monor Város Polgármesterének

6/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 35.§ (11) bekezdésben a „Gksz2” szövegrész helyébe a „ Gksz2, Gksz2/a” szöveg lép.

(2) A HÉSZ 35. §-a a következő (12/A) bekezdéssel egészül ki:

(12/A) Gksz 2/a építési övezet építési telkein a (2) bekezdésben foglalt rendeltetési egységek mellett szállás (munkásszálló) fő rendeltetési egységet tartalmazó épület is elhelyezhető.”

 

2. §

A HÉSZ 1. melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul

 

3. §

A HÉSZ 2. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

 

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. február 23.

 

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző