Monor Város Polgármesterének 4/2021. (II. 1.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. február 1., hétfő, 18:16

Monor Város Polgármesterének

4/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete

A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 3/2021. (I. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra - a maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítom:

 

1. §

A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni” szövegrész helyébe a „rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni” szövegrész lép.

 

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

Monor, 2021. február 1.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző