Monor Város Polgármesterének 1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. január 5., kedd, 14:53

Monor Város Polgármesterének

1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, és a 143. § (4) bekezdése d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítom:

 

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„1. § (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben

a) közigazgatási bírság szabható ki, melynek legalacsonyabb összege a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 12. § -a szerinti összeg, legmagasabb összege a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdés szerint természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint,

b) elkobzás,

c) tevékenység végzésétől eltiltás, illetve

d) figyelmeztetés alkalmazható.”

 

2. §

A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„2. § (5) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során - közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – mérlegelni lehet:

a.) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát;

b.) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja.”

 

3. §

A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„2. § (6) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított hat hónap, vagy az elkövetéstől számított három év eltelt. A három éves határidő kezdő napja

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.”

 

4. §

A Rendelet 2. § (9) bekezdésében a „2. § a)-b) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész lép.

 

5. §

A Rendelet 2. § (10) bekezdésében a „2. § c) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés d) pontjában” szövegrész lép.

 

6. §

A Rendelet 2. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

Monor, 2021. január 5.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző