Pályázati Felhívás

2020. december 15., kedd, 09:26

Monor Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2021. április 7-étől 2023. április 30-ig terjedő időszakban.

 

1. A pályázat kiírója: Monor Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)

2. A pályázatot a kiíró (Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és más vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései szerint folytatja le. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek: nem felel meg a pályázó, ha

  • végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás illetve felszámolási eljárás van folyamatban, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;
  • tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  • az ajánlat benyújtásakor az adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége van, kivéve, ha arra halasztást kapott;
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
  • az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított;
  • nem rendelkezik a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos személyszállító engedéllyel.
  • minden más feltételt részletesen a pályázati dokumentáció tartalmaz.

4. A pályázati dokumentáció A pályázati dokumentációt a Kiíró az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan biztosítja úgy, hogy azt e-mailben kell igényelni az Önkormányzattól a titkarsag@monor.hu e-mail címen, amelyre a következő munkanapon a pályázat kiírója a dokumentációt megküldi.

5. Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja 2021.február 25. 10.00 óra

6. Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat

Az ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján.

Részszempont Pontszám

a. Igényelt önkormányzati támogatás összege: A Pályázó minél kisebb további önkormányzati támogatásra tart igényt. Az igényelt támogatás mértékét Ft/km összegben magyar forintban kell megadni. Az igényelt támogatás mértékét a szerződéses időszakban nem lehet emelni. 60
b.

Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja

(igen –nem):

20
c. Helyi autóbuszvezetőket alkalmaz ( igen-nem) 20

 

Az értékelés az a. pont esetében az arányosítás módszerével történik. A legjobb ajánlat (legkisebb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 60 pontot kap, a legrosszabb (legnagyobb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 1 pontot kap, a többi ajánlat egyenes-arányosítás módszerével kerül értékelésre 1-60 pont között.

A b, c pontok esetében amennyiben az ajánlattevő a feltételeket teljesíti, vagyis igen választ ad, úgy megkapja a maximálisan adható pontszámot.

A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb.

7. Az eredményhirdetés időpontja: 2021. március 17. 10 óra

8. A szerződéskötés időpontja: 2021. március 31. 10 óra

9. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2021. április 7.

10. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2021. április 7-től 2023. április 30-ig amely időtartam a két fél egyetértése alapján 2025. április 30-áig meghosszabbítható.

11. A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérhető, illetve a kapcsolattartó: Monor Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Herner István, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. E-mail: herner.istvan@monor.hu

 

Minden további információ a pályázati dokumentációban megtalálható.