Monor Város Polgármesterének 29/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. december 16., szerda, 10:08

Monor Város Polgármesterének

29/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 25/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörben eljárva - a Kormány a vészhelyzet ideje alatt alkalmazandó levegő minőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - tekintettel az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 25/2020. ( XII. 9.) önkormányzati rendelet alábbiak szerint módosítom:

 

1. §

Az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 25/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „2021. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. február 8. napján” szövegrész lép.

 

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2020. december 16.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző