Monor Város Polgármesterének 28/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. december 16., szerda, 10:03

Monor Város Polgármesterének

28/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 60.000,- Ft-ban kerül megállapításra.

2. §

(1) A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

(2) A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

 

3. §

(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és 2021. december 31. napján hatályát veszíti.

(2) Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

 

Monor, 2020. december 16.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző