Monor Város Polgármesterének 26/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. december 10., csütörtök, 16:17

Monor Város Polgármesterének

26/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletben foglaltakra - a maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítom:

 

1. §

A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és 2020. december 12-én hatályát veszti” szövegrész helyébe a „rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni” szövegrész lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

Monor, 2020. december 10.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző