Monor Város Polgármesterének 25/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. december 9., szerda, 14:36

Monor Város Polgármesterének

25/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Monor Város Önkormányzatának Polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

1. §

Az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szólószóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

2. §

(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2020. december 9.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző