Rendhagyó módon került átadásra a Monorért Emlékplakett

2020. november 12., csütörtök, 14:45

Több évtizedes hagyomány Monoron, hogy a várossá avatás évfordulóján, nemzeti ünnepünkön, március 15-én adják át a legrangosabb városi kitüntetéseket. Az idei évben ezen a napon, és október 23-án sem volt lehetőség ünnepi képviselő-testületi ülést tartani, így rendhagyó módon került sor a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetések átadására.

Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete városunk érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenysége elismeréseként, a helyi közösséget építő, önzetlen munkájáért Ambrózi Pálné dr. és dr. Topál József részére Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományoz. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk és további jó munkát, aktív pihenést kívánunk!

   Ambrózi Pálné dr. önfeláldozó módon, fáradhatatlan munkával, pontos szaktudással, az ifjúság tanításával, nevelésével, az értékek őrzésével, gyarapításával töltött 37 évet a monori közoktatás szolgálatában.
   A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelv és irodalom – történelem szakos tanári diplomát kapott. Előbb Vecsésen, majd a ceglédi gimnáziumban dolgozott, végül 1983-ban vissztért az „Alma mater”-be, a monori JAG-ba. Tantárgyait odaadással, a tudás szeretetének átadásával tanítja. Munkáját a felelősség, erkölcsi emelkedettség, az emberi értékek iránti elkötelezettség határozza meg. Nagy gonddal, odafigyeléssel, szeretettel kezelte a rábízottakat, négy osztálynak volt osztályfőnöke. A német-francia nyelvi munkaközösséget 12 éven át vezette.
   Ludwigsburg testvériskolájával több mint 15 éve cserediák programot szervezett, és hagyománnyá tételében is nagy szerepet vállalt. Mind a magyar, mind a német diákok körében máig sikeres a program. Történelem óráin és a mindennapi életében is a magyarságtudat, a hazaszeretetre nevelés a meghatározó. Tanítványai a megmérettetéseken, vizsgákon és versenyeken igazolták a Tanárnő által közvetített komplex látásmódot, rendszerben történő gondolkodást. Kiemelt szerepe volt a pályakezdő kollégák mentorálásában. Aprólékosan, ugyanakkor kellő határozottsággal irányította őket, akik mindig segítséget kérhettek és kaptak is tőle. 2013-ban nyugdíjba ment, de azóta is óraadóként segíti munkánkat. Az iskola emelkedéséért évtizedekig tartó nemes szolgálatot teljesített. Kiemelkedő szakmai tudással, az iskola közössége előtti példaértékű magatartással, mindenkor odaadóan munkálkodott az iskola céljainak érdekében. Mindezért jogosan kapta meg a JAG-falva díszpolgára kitüntető címet.
   Fontos szerepet vállalt az iskolai és települési hagyományok ápolásában. Diákjaival minden évben rendbe tette, majd történelem óra keretében egy osztállyal megkoszorúzta a református temetőben lévő negyvennyolcas honvédsírokat. Az Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért alapítója, kuratóriumi tag. A Monorért Baráti Kör tevékeny tagja, ahol több kiadvány elkészítésében vett részt. Hosszú éveken keresztül volt a településen működő Pán Európai Unió titkára. E funkciójában többek közt vendégül látta dr. Habsburg Ottót, a Pán Európai Unió elnökét, valamint Bethlen Istvánt, Tőkéczki László és Kulin Ferenc egyetemi tanárt és Menczer Gusztávot, a Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) elnökét, a Gulág túlélőjét. Személyisége, önzetlensége, elkötelezettsége, a jóban való hite mindenkinek mintául szolgál.

   Dr. Topál József ajánlólevele nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos tevékenységről, innovatív kutatói munkálkodásról, színvonalas oktatói munkáról, szolgálatról, hitről, alázatról, szerénységről, humánumról és értékteremtésről árulkodik.   
   Budapesten született, általános és középiskolai tanulmányait is Monoron végezte. A biológiai tudományok alapismereteit az ELTE TTK biológus szakán szerezte, végzettsége okleveles biológus. Doktori disszertációját a paradicsomhalak viselkedéséről írta. 2000-ben az MTA Biológiai Tudományok Osztályán kandidátus (CSc), 2014-ben az MTA Filozófia és Történettudományi Osztályán pszichológiából az MTA Doktora (DSc) fokozatot szerzett. Szakmai tevékenysége az MTA doktori ösztöndíjasaként kezdődött, majd az ELTE Etológiai Tanszékén lett tudományos segédmunkatárs, később tudományos munkatárs és 2000-től az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Jelenleg a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa, a Pszichobiológiai Kutatócsoport vezetője. 2013 óta az MTA TTK tudományos testületének tagja.
   Oktatói tevékenysége során etológiát, viselkedésgenetikát, kognitív etológiát, a kommunikáció evolúcióját és evolúciós pszichológiát oktat az ELTÉ-n, összehasonlító pszichológiát a PTE-n, evolúciós pszichológiát a BME-n. És hogy milyen minőségben: „Igazi polihisztor, élvezet volt hallgatni az előadásait”, „Az egyik legjobb kurzus, amit valaha végighallgattam...” – írják róla hallgatói az interneten. Az Országos Doktori Tanács személyi adatlapja szerint 2019 végéig az összes tudományos és felsőoktatási közleményeinek száma 151 (ebből 90 külföldön jelent meg) és a közleményeinek független idézettségi száma: 4163.
   Kutatási területe az etológia (viselkedéstan) és a kognitív pszichológia. Kutatásainak alanya a kutya (a kutya, mint az autizmus spektrumzavar egy lehetséges modellje, a kutya és ember társas-kognitív mechanizmusainak összehasonlító vizsgálata), és ezen a téren a világ élvonalába tartozik. „…az igazi áttörést a kutyaelme működésének megértésében – és a nemzetközi elismerést is, annyi év után – Topál József kollégám … a Science folyóiratban megjelent, két cikke jelentette ... és ezek az eredmények … meghatározzák a kutyaelme működésének vizsgálatát világszerte.” – írta Csányi Vilmos (nemzetközi hírű etológus) A kutyák szőrös gyerekek c könyvének 150. oldalán.
   Több tudományos társaság tagja, elnöke (Magyar Etológiai Társaság, alapító tag, International Organization of Psychophysiology, Magyar Pszichológiai Társaság tag, Kutyával az Emberért Alapítvány, elnök). Humánus gondolkodása késztette arra, hogy a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség elnöki tisztét betöltve, a tudományos eredményeket a vakokat segítő kutyák kiképzésénél is hasznosítsák.
   Monoron elsősorban a gimnáziummal, és különösen a Nyáry Pál Tudományos Diákkörrel tart élő kapcsolatot. Többször tartott nagyszámú, sok osztálynyi tanulót megmozgató előadást és az intézmény 60 éves évfordulóján megkapta a JAG-falva díszpolgára kitüntetést is. Munkásságát számos jelentős magyar és külföldi elismeréssel értékelték (2001, 2004 - Frank A. Beach Comparative Psychology Award [American Psychological Association – best paper in year]; 2015 - „Az ELTE Innovatív kutatója”; 2017 – a Magyar Pszichológiai Társaság Kardos Lajos Díja, , 2018 - az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerés).