Monor Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. november 19., csütörtök, 15:27

Monor Város Polgármesterének

24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

2. § (2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. E mentesség az építményadó vonatkozásában azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül. Mentes továbbá az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó alól az egyesület és az alapítvány.”

 

2. §

A rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

4. §

A rendelet 8. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

5. §

A rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

6. §

A rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

7. §

A rendelet 11. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

 

11. § (2) Amennyiben az építményadó alanyát adófizetési kötelezettség nem terheli, úgy mentesül az adatbejelentési kötelezettség alól.”

 

8. §

A rendelet 21. § (1) bekezdésében a „Htv. 39. § (4) – (8)” szövegrész helyébe a „Htv. 39. § (4) – (10)” szövegrész lép.

 

9. §

A rendelet 21. § (6) bekezdésében „Az egyszerűsített vállalkozói adó,” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

10. §

A rendelet 23. § (4) bekezdésében „A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

11. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2020. november 18.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző