Monor Város Polgármesterének 23/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. november 19., csütörtök, 15:23

Monor Város Polgármesterének

23/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7), 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

Az önkormányzati rendelet 16. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

16. § (4) A köztemetés tárgyévi szolgáltatóját Monor Város Önkormányzata - a temetkezési szolgáltatók megelőző év december 15. napjáig benyújtott árajánlatai alapján - egyszerűsített versenyeztetési eljárás keretében választja ki és köt vele szerződést az adott évi köztemetés biztosítására.„

 

2. §

Az önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése az alábbi b.) ponttal egészül ki:

 

21. § (5) A gyerek bölcsődei ellátásáért a szülő, nevelő vagy gondozó:

b.) - jövedelmi viszonyai alapján - bölcsődei gondozási díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 3. sz. melléklet határozza meg.”

 

3. §

Az önkormányzati rendelet 32. § (9) bekezdésében „a tárgyhónap 5. napjáig” szövegrész helyébe a „a tárgyhót követő hónap 10. napjáig”szövegrész kerül.

 

4. §

Az önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1. e.) szociális étkezés pontjában a „napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára” szolgáltatás fajta Áfa kör meghatározása az „Áfa köteles” meghatározásba kerül át.

 

5. §

Az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

6. §

Az önkormányzati rendelet kiegészül 3. számú melléklet elnevezéssel jelen rendelet 2. számú mellékletével.

 

7. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2021. január 1. napjával lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet 1. §-ában, a 3. § -ában és a 4. §-ában foglaltak 2020. november 20. napján lépnek hatályba, és az azt követő napon hatályukat vesztik.

 

(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2020. november 18.

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző

 

 

 


 

1. számú melléklet a 23/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez (2. számú melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után intézményi térítési díjak

Ellátás formája:

Fajta:

Bruttó összege:

Áfa kör:

  1. Étkezési térítési díj

a.) bölcsődei étkeztetés

reggeli

90 Ft

Áfa mentes

tízórai

40 Ft

Áfa mentes

ebéd

210 Ft

Áfa mentes

uzsonna

90 Ft

Áfa mentes

napi 4-szeri étkezés

430 Ft

Áfa mentes

b.) óvodai étkezés

tízórai

90 Ft

Áfa köteles

ebéd

300 Ft

Áfa köteles

uzsonna

90 Ft

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

480 Ft

Áfa köteles

c.) általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

360 Ft

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

560 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

380 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

580 Ft

Áfa köteles

d.) középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között ebéd

380 Ft

Áfa köteles

15-18 év között ebéd

430 Ft

Áfa köteles

e.) szociális étkezés:

napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára

930 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítás nélkül)

600 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítással)

750 Ft

Áfa köteles

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén

a.) személyi gondozás

gondozási órára

360 Ft

Áfa mentes

b.) szociális segítés

gondozási órára

360 Ft

Áfa mentes

(3) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a.) étkezés nélkül

0 Ft

Áfa mentes

b.) étkezéssel-kizárólag demens ellátásban részt vevők számára

930 Ft

Áfa mentes

4) Családsegítés ellátási díja

0 Ft

Áfa mentes

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 23/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez (3. számú melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

 

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díjai

 

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap)

- tól

- ig

0

50 000

0

50 001

60 000

100

60 001

70 000

200

70 001

80 000

300

80 001

90 000

400

90 001

100 000

500

100 001

110 000

600

110 001,-Ft felett

Az alább meghatározott értékhatárig

700

 

Ha a gyermek családja olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, és ezáltal a bölcsődei étkezés vonatkozásában térítési díj fizetésre kötelezett, úgy a gondozási díj esetében az alábbiak szerinti kedvezményben részesül.

 

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap)

- tól

- ig

A fent meghatározott összeg elérése esetén

160 000

400

160 001

170 000

500

170 001

180 000

600

180 001,-Ft felett

 

700