Monor Város Polgármesterének 22/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. november 19., csütörtök, 15:17

Monor Város Polgármesterének

22/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 

 • költségvetési kiadási összegét

  6.800.494.621,- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  4.409.822.404,- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  -2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -936.080.919,- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési hiányt

  -1.454.591.298,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -2.390.672.217,- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként

- a 2019.évi maradvány 2.160.934.447,- forint (-53.681.254.-ÁHT-on belüli megelőleg. visszafiz.) igénybe vételével, valamint

- belföldi értékpapírok 283.419.024,- forint bevételeiből

biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 • finanszírozási kiadási összegét

  53.681.254,- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  2.444.353.471,- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  816.507.496,- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  1.574.164.721,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 451 491 590

1 680 248 211

0

1 680 248 211

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

318 224 776

1 841 565 706

0

1 841 565 706

1.3

Közhatalmi bevételek

771 700 000

716 700 000

-60 000 000

656 700 000

1.4

Működési bevételek

214 598 112

225 502 487

0

225 502 487

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

4 806 000

4 806 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 756 014 478

4 465 016 404

-55 194 000

4 409 822 404

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

283 419 024

283 419 024

0

283 419 024

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 770 794 844

2 160 934 447

0

2 160 934 447

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 158 965 788

1 180 058 556

0

1 180 058 556

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

0

-1 180 058 556

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 054 213 868

2 444 353 471

0

2 444 353 471

 

 1. Bevételek mindösszesen:

4 810 228 346

6 909 369 875

-55 194 000

6 854 175 875

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 033 457 988

3 618 754 472

-55 194 000

3 563 560 472

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 023 710 017

1 101 121 340

0

1 101 121 340

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

203 256 729

208 329 896

0

208 329 896

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 000 976 692

1 325 116 973

8 000 000

1 333 116 973

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

778 487 550

957 159 263

-63 194 000

893 965 263

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 776 770 358

3 236 934 149

0

3 236 934 149

2.1.2.1

Beruházások

1 291 847 804

1 298 270 579

0

1 298 270 579

2.1.2.2

Felújítás

484 922 554

1 938 663 570

0

1 938 663 570

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

4 810 228 346

6 855 688 621

-55 194 000

6 800 494 621

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

53 681 254

0

53 681 254

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 158 965 788

1 180 058 556

0

1 180 058 556

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

0

-1 180 058 556

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

53 681 254

0

53 681 254

 

 1. Kiadások mindösszesen:

4 810 228 346

6 909 369 875

-55 194 000

6 854 175 875

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-2 054 213 868

-2 390 672 217

0

-2 390 672 217

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

2 054 213 868

2 390 672 217

0

2 390 672 217

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

2. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. november 18.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző