Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. szeptember 18., péntek, 10:16

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

 

1. §

A rendelet célja, hatálya

(1) E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a településrendezés eszközök felülvizsgálata során megállapítsa a teljes körű nyilvánosság biztosítását.

(2) E rendelet hatálya Monor Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 2. § (1) bekezdése szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés (továbbiakban: egyeztetés) szabályaira terjed ki.

 

2. §

Az egyeztetésben részvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei

(1) A településrendezési eszközök készítése felülvizsgálata során az Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni:

I. Érintett helyi civil szervezetek

II. Egyházak

III. Módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai

IV. Lakosság

V. Érintett helyi gazdasági egységek

(2) A tájékoztatás módja és eszközei:

a.) Felhívás közzététele a tervezési és egyeztetési folyamat megindítására:

- a település honlapján

- helyi újságban

- egyéb helyben szokásos módon

b.) Részletes tájékoztatás közzététele:

- a település honlapján a teljes előzetes és véleményezési dokumentációról.

 

3. §

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

(1) Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az Önkormányzat az előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére vagy elektronikus úton.

(2) Amennyiben a partner a megállapított határidőn belül véleményt ad, észrevétel tesz vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban részt kíván venni, úgy az eljárás későbbi szakaszaiban is elektronikus úton meg kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától függetlenül – a többi partnertől eltérően – a helyben szokásos módon – elektronikus úton történő tájékoztatással - minden tervezési fázisba be kell vonni.

(3) A javaslatokat, véleményeket a helyben szokásos módon iktatni kell Monor Város Önkormányzatánál, amiket a tervezés során az Önkormányzat, illetve a megbízott tervező értékel.

(4) A véleményezési szakaszban elektronikus úton is értesíti az Önkormányzat a bejelentkezett partnereket a tervezési dokumentáció elkészültét követően, hogy tegyék meg véleményüket.

(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.

 

4. §

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

(1) Az Önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel a – jogszabályban meghatározott egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) Az egyeztetés módja: partnerségi fórumon.

(3) A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit a Képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A véleményezési szakasz lezárulásával a tervezési dokumentációt ismertetni kell a partnerekkel.

(5) A dokumentáció hozzáféréséről az Önkormányzat felhívást tesz közzé:

- a település honlapján

- helyi újságban

- egyéb helyben szokásos módon.

(6) A dokumentáció elérhető a település városi honlapján.

 

5. §

Az elfogadott hatályba lépő településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása

Az elfogadott hatályba lépő településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági közzétételt az Önkormányzat a település városi honlapján biztosítja az elfogadást követő 15 napon belül. Az elfogadásról az Önkormányzat értesítést küld a partnereknek.

 

6. §

Az elfogadott hatályba lépő településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása

(1) E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2020. szeptember 17.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző