Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. augusztus 31., hétfő, 16:28

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
17/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.  §


Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező, SZT-III jelű szabályozási tervlapja jelen rendelet 1. melléklete szerinti a tervlapokon lehatárolt területekre vonatkozóan módosul.


2. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.


Monor, 2020. augusztus 27.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző