A 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. június 29., hétfő, 15:02

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

A Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A tanuló minden évben a pályázati felhívásban meghatározott határidőig, saját iskolája igazgatójához nyújthatja be a pályázatot, a 4. §-ban előírt feltételeket igazoló okmányokkal.

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A tanulók pályázatát a tantestület véleményével ellátva, az iskola igazgatója juttatja el a Polgármesteri Hivatalba a pályázati felhívásban meghatározott határidőig.

 

  1. §

Az önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Az ösztöndíjat havonta minden hónap 15. napjáig folyósítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.

 

  1. §
  1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. június 25.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző