A 14/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. június 29., hétfő, 15:01

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,  valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

költségvetési bevételi összegét                             4.546.523.528.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                         1.027.854.903.- Ft-ban

költségvetési kiadási összegét                              3.366.463.285.- Ft-ban

finanszírozási kiadását                                              46.980.699.- Ft-ban

h a g y j a  j ó v á.

 

 1. §

(1)   Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

(2)   Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2019. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 781.262.817 forint összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

 

Működési bevételei:            2.802.804.080 Ft

Működési kiadásai:            2.589.770.963 Ft

Felhalmozási bevételei:      2.771.574.351 Ft

Felhalmozási kiadásai:         823.673.021 Ft

Bevétel főösszege:           5.574.378.431 Ft

Kiadás főösszege:          3.413.443.984 Ft

 

 1. §

Az Önkormányzat 2019. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 forint főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2019. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 15.113.216.860 Ft, 2019. évi mérleg főösszeg: 16.941.404.486 Ft.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 2.160.934.447 forint összegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint 191.075.815 forint összegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. június 25.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző