Monor Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (V. 7.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. május 7., csütörtök, 08:45

Monor Város Önkormányzata Polgármesterének

9/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 

 • költségvetési kiadási összegét

  4.761.228.346,- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  2.707.014.478,- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  -2.054.213.868,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -541.967.286,- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési többlet

  -1.512.246.582,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -2.054.213.868,- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként

- a 2019.évi maradvány 1.770.794.844,- forint igénybe vételével, valamint

- belföldi értékpapírok 283.419.024,- forint bevételeiből

biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 • finanszírozási kiadási összegét

  0,- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  2.054.213.868,- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  2.054.213.868,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  590.766.551,- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  1.463.447.317,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 451 491 590

0

1 451 491 590

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

318 224 776

0

318 224 776

1.3

Közhatalmi bevételek

771 700 000

-55 000 000

716 700 000

1.4

Működési bevételek

214 598 112

6 000 000

220 598 112

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 756 014 478

-49 000 000

2 707 014 478

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

283 419 024

0

283 419 024

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 770 794 844

0

1 770 794 844

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 158 965 788

-5 000 000

1 153 965 788

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 158 965 788

5 000 000

-1 153 965 788

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 054 213 868

0

2 054 213 868

 

 1. Bevételek mindösszesen:

4 810 228 346

-49 000 000

4 761 228 346

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 033 457 988

-46 500 000

2 986 957 988

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 023 710 017

0

1 023 710 017

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

203 256 729

0

203 256 729

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 000 976 692

4 900 000

1 005 876 692

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

778 487 550

-51 400 000

727 087 550

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 776 770 358

-2 500 000

1 774 270 358

2.1.2.1

Beruházások

1 291 847 804

-2 500 000

1 289 347 804

2.1.2.2

Felújítás

484 922 554

0

484 922 554

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

4 810 228 346

-49 000 000

4 761 228 346

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 158 965 788

-5 000 000

1 153 965 788

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 158 965 788

5 000 000

-1 153 965 788

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

4 810 228 346

-49 000 000

4 761 228 346

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-2 054 213 868

0

-2 054 213 868

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

2 054 213 868

0

2 054 213 868

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

 

2. §

A 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. május 7.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző