Monor Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (V. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. május 27., szerda, 14:30

Monor Város Önkormányzata Polgármesterének

 

12/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

 • költségvetési kiadási összegét

  5.623.637.056,- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  4.696.444.106,- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  -927.192.950,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -830.331.806,- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési többlet

  -96.861.144,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -927.192.950,- forint költségvetési hiányt a finanszírozási többlet bevételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 • finanszírozási kiadási összegét

  46.980.699,- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  974.173.649,- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  927.192.950,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  103.083.185,- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  824.109.765,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 6

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1 556 033 220

28 829 394

1 584 862 614

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

1 995 741 159

208 072 142

2 203 813 301

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

621 700 000

3 140 800

624 840 800

1.4

Működési bevételek

186 958 817

192 633 500

31 062 009

223 695 509

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

45 668 473

0

45 668 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 305 409

1 305 409

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

12 258 000

12 258 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

4 411 776 352

284 667 754

4 696 444 106

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

204 380 000

152 508 914

356 888 914

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

616 180 422

0

616 180 422

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 104 313

0

1 104 313

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

1 037 809 396

782 460

1 038 591 856

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-1 037 809 396

-782 460

-1 038 591 856

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

821 664 735

152 508 914

974 173 649

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

5 233 441 087

437 176 668

5 670 617 755

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 6

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

3 338 130 691

-54 915 856

3 283 214 835

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

997 620 007

38 732 743

1 036 352 750

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

193 540 381

12 460 614

206 000 995

2.1.1.3

Dologi kiadások

495 942 824

1 200 085 308

1 628 048

1 201 713 356

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

30 187 040

-16 586 017

13 601 023

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

916 697 955

-91 151 244

825 546 711

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

1 848 329 697

492 092 524

2 340 422 221

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

1 029 609 500

309 670 057

1 339 279 557

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

812 336 086

184 759 778

997 095 864

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

6 384 111

-2 337 311

4 046 800

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

5 186 460 388

437 176 668

5 623 637 056

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

46 980 699

0

46 980 699

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

1 037 809 396

782 460

1 038 591 856

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-1 037 809 396

-782 460

-1 038 591 856

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

46 980 699

0

46 980 699

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

5 233 441 087

437 176 668

5 670 617 755

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-774 684 036

-152 508 914

-927 192 950

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

774 684 036

152 508 914

927 192 950

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

2. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. május 27.

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző