MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 10/2020. (V.15.) RENDELETÉNEK KIHIRDETÉSE

2020. május 15., péntek, 12:41

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

10/2020. (V.15.) RENDELETE

A vészhelyzet idejére a településen működő belső piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet célja és személyi hatálya

1.§

(1) Jelen rendelet célja Monor Piac téren lévő belső piac nyitva tartásának, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatása szabályainak meghatározása.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Monor Város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a piac nyitva tartására, és a piacon való tartózkodásra.

(4) A rendelet időbeli hatálya a vészhelyzet idejére terjed ki.

2. A piac nyitva tartása és látogatásának szabályai

2.§

(1) Monor Város Önkormányzatának Polgármestere a piac nyitva tartását az alábbiakban határozza meg: szerdai és szombati napokon: 06.00 - 13.00 óra között

(2) A piacot a 65. életévüket betöltött személyek 6 óra és 8 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és az üzemeltető foglalkoztatottjai tartózkodhatnak.

3. Záró rendelkezés

3.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2020. május 15.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző