A 11/2020. (V. 22.) polgármesteri rendelet kihirdetése

2020. május 22., péntek, 11:20

Monor Város Önkormányzata Polgármesterének
11/2020. (V. 22.) rendelete
A járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 243 /1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) és (11) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004. (X. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

4. § (2) A parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze a mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzat adott építési övezetre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott mértékig - közterületen is biztosítható. (közterületi engedmény) Lakótelepen az úszótelken lévő épület esetében a közterületi engedmény - legfeljebb a parkolóhely-létesítési kötelezettség mértékéig – teljes egészében érvényesíthető.”

 

  1. §
  2. Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

5. § (2) A használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az építési engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs a meghatározott felszíni parkoló építése befejeződött.”

 

  1. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

6. § (1) Ha az előirt számú gépkocsi-várakozóhely (parkoló) kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, a telek alakja és mérete, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az a tervezett építkezés, a rendeltetésváltozás, akkor is megvalósítható, ha az építtető, a rendeltetés változtatást kérő a hiányzó számú gépjármű-várakozóhelyet (parkolót, rakodóhelyet) az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján valósítja meg.”

 

  1. §

A Rendelet 6. § (2)-(4), valamint a (6)-(9) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

A Rendelet 6. § (5) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „megállapodás” szövegrész lép.

 

  1. §

A Rendelet 2. számú mellékletének c. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. május 22.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző