A 6/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. március 16., hétfő, 15:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelete

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

Monor Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„4. § (1) A parkolási díj - fizető parkolóhelyenkénti - mértéke: 157,48 Ft + Áfa/óra, azaz bruttó 200 Ft/óra.”

 

  1. §

 

(1)   E rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. március 12.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző