Az 5/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. március 16., hétfő, 15:19

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7), 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b.) pontja helyébe a „települési gyógyszertámogatás megállapítása” szövegrész lép.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdésében az „aktív korúak ellátása esetén”, valamint az „, aktív korúak ellátása esetén az ellátás megszűntethető” szövegrészek hatályon kívül helyezésre kerülnek.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében a „200%” szövegrész helyébe a „250” szövegrész lép.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdésében az „, illetve kamatmentes kölcsön formájában” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 7. § (5) és (9) bekezdéseiben az „, egyedülálló esetében a 250%-át” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 7. § (6) és (10) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„8. § (3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet azonnali, sürgős esetben haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő azonnal, amennyiben a Bizottság hatáskörébe tartozó nem azonnali esetkörről van szó, úgy a Bizottság soron következő ülésén kell elbírálni.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„8. § (6) A megállapított eseti települési gyógyszertámogatás összege alkalmanként 4.000,- Ft összegig terjedhet. Az e támogatási forma keretében akár a Polgármester, akár a Bizottság által nyújtható támogatás éves összege háztartásonként együttesen, mindösszesen nem haladhatja meg a 8.000 Ft-ot.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdésében az „, illetve kamatmentes kölcsön formájában - az e rendelet 7. § (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„11. (7) Települési gyermeknevelési támogatás kivételes méltányosságból egy naptári évben 1 alkalommal, jövedelemhatárra való tekintet nélkül nyújtható, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek az adott évben települési támogatásban nem részesültek.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 15. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„15. § (2) A települési létfenntartási támogatásnak a tűzifa szociális alapon történő kiutalása formája esetében – az egyszeri mennyiségnek a Képviselő-testület általi meghatározásával egyidejűleg - egy háztartás részére egy naptári évben csak egy ízben nyújtható e természetbeni támogatási ellátási forma.”

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében a „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor” szövegrész helyébe a „Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat” szövegrész lép.

 

 1. §

Az önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

 

 1. §

 

(1)   E rendelet 2020. április 1. napjával lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2020. március 12.

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 1. számú melléklet

 

 

2. számú melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után intézményi térítési díjak

Ellátás formája:

Fajta:

Bruttó összege:

Áfa kör:

 1. Étkezési térítési díj

a.) bölcsődei étkeztetés

reggeli

85 Ft

Áfa mentes

tízórai

40 Ft

Áfa mentes

ebéd

200 Ft

Áfa mentes

uzsonna

85 Ft

Áfa mentes

napi 4-szeri étkezés

410 Ft

Áfa mentes

b.) óvodai étkezés

tízórai

90 Ft

Áfa köteles

ebéd

290 Ft

Áfa köteles

uzsonna

90 Ft

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

470 Ft

Áfa köteles

c.) általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

350 Ft

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

550 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

570 Ft

Áfa köteles

d.) középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

15-18 év között ebéd

420 Ft

Áfa köteles

e.) szociális étkezés:

napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa mentes

csak ebéd (házhoz szállítás nélkül)

560 Ft

Áfa mentes

csak ebéd (házhoz szállítással)

680 Ft

Áfa mentes

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén

a.) személyi gondozás

a.) ellátási napra

2100 Ft

Áfa mentes

b.) ellátási órára

320 Ft

Áfa mentes

b.) szociális segítés

a.) ellátási napra

2100 Ft

Áfa mentes

b.) ellátási órára

320 Ft

Áfa mentes

(3) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a.) étkezés nélkül

0 Ft

Áfa mentes

b.) étkezéssel-kizárólag demens ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa mentes

(4) Bölcsődei intézményi gondozási díj

0 Ft

Áfa mentes

5) Családsegítés ellátási díja

0 Ft

Áfa mentes