Pályázati felhívás - Bölcsődevezető

2019. december 13., péntek, 16:29

Monor Város Önkormányzata

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Monori Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01.-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Virág utca 33.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermek nevelői feladatok mellett a bölcsőde tevékenységi körébe tartozó vezetői, szakmai faladatok irányítása. A csecsemők és kisgyermekek napközbeni ellátásának koordinálása, ellenőrzése. A szakmai munka folyamatos irányítása, segítése, ellenőrzése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Kapcsolattartás a szülőkkel, munkatársakkal és a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • büntetlen előélet; betöltött 18. életév; magyar állampolgárság;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; a közalkalmazott ne álljon cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bek. e.) pontja szerinti kizáró ok vele szemben ne álljon fenn
 • megbízás esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; megbízás esetén szociális ágazati vezetőképzésen való részvétel vállalása; 4 hónap próbaidő

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz; a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; szakmai gyakorlat igazolása; az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bek. e.) pontja szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata;

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a 06-29-612-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-1158-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • www.monor.hu - 2019. december 13.
 • Monori Strázsa Újság - 2020. január 2.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.