Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. november 21., csütörtök, 16:36

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

18/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § (2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. E mentesség az építményadó vonatkozásában azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül. ”

 

2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. november 14.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző