Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. november 21., csütörtök, 16:18

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

17/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

5.164.755.033,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

4.390.070.997,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-774.684.036,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

-815.082.543,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési többlet

40.398.507,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -774.684.036,- forint költségvetési hiányt a finanszírozási többlet bevételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét

46.980.699,- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

821.664.735,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

774.684.036,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

103.083.185,- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

671.600.851,- Ft-ban


 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1 454 080 664

80 897 201

1 534 977 865

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

1 390 513 591

605 227 568

1 995 741 159

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

621 700 000

0

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

191 983 500

0

191 983 500

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

39 445 473

6 223 000

45 668 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

3 697 723 228

692 347 769

4 390 070 997

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

204 380 000

0

204 380 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

616 180 422

0

616 180 422

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 104 313

0

1 104 313

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

1 017 345 938

19 519 507

1 036 865 445

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

-19 519 507

-1 036 865 445

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

821 664 735

0

821 664 735

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

4 519 387 963

692 347 769

5 211 735 732

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

3 244 802 210

84 620 201

3 329 422 411

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

943 503 446

49 469 806

992 973 252

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

186 397 441

6 260 659

192 658 100

2.1.1.3

Dologi kiadások

495 942 824

1 195 414 335

1 950 770

1 197 365 105

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 064 620

3 095 210

30 159 830

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

892 422 368

23 843 756

916 266 124

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

1 227 605 054

607 727 568

1 835 332 622

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

881 612 425

135 000 000

1 016 612 425

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

342 108 518

470 227 568

812 336 086

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 884 111

2 500 000

6 384 111

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

4 472 407 264

692 347 769

5 164 755 033

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

46 980 699

0

46 980 699

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

1 017 345 938

19 519 507

1 036 865 445

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

-19 519 507

-1 036 865 445

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

46 980 699

0

46 980 699

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

4 519 387 963

692 347 769

5 211 735 732

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-774 684 036

0

-774 684 036

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

774 684 036

0

774 684 036

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

2. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. november 14.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző