Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2019. (X. 25.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. október 25., péntek, 09:03

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

16/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) „1. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

 

1. § (1) …Az önkormányzat működési területe: Monor Város közigazgatási területe.

 

2. §

A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

 

1. § (3) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulások. (Az önkormányzat részvételével működő társulások: Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás) ”

 

3. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

 

5. § (3) Monor Város Önkormányzat önként vállalt feladatai különösen:

……

- helyi közúti személyszállítás biztosítása.

 

4. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

7. § (1) Az alakuló ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül össze kell hívni. Az alakuló ülést a megválasztott polgármester hívja össze.”

 

5. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdésében az „évente 11 ülést” szövegrész helyébe azévente 11 rendes ülést” szövegrész lép.

 

6. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdésében az „ülés napját” szövegrész helyébe azülés időpontját” szövegrész lép.

 

7. §

A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe a15 napon” szövegrész lép.

 

8. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdésében az „elektronikus formátumban” szövegrész helyébe azelektronikus formátumban, a tárhelyről történő elektronikus eléréssel” szövegrész lép.

 

9. §

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

10. §

A Rendelet 11. § (6) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki:

 

11. § (6) A Képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

..

f.) a Monori Járási Hivatal vezetőjét.”

 

11. §

A Rendelet 11. § (7) bekezdésében a „Nemzetiségi Önkormányzat elnökét” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeit” szövegrész lép.

 

12. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdés a.) pontjában a kétszer ismétlődő „méltatlansági” szövegrész közül az egyik hatályon kívül helyezésre kerül.

 

13. §

A Rendelet 17. § (1) bekezdésében a „megválasztott” szövegrész helyébe azönkormányzati” szövegrész lép.

 

14. §

A Rendelet 20. § (2) bekezdése az alábbi 5.) ponttal egészül ki:

 

20. § (2) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

5.) További napirendek.

 

15. §

A Rendelet 21. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

 

21. § (8) Előterjesztés képviselő-testületi döntéshozatalra, csak az ágazatilag illetékes bizottság véleményezését, illetve döntéshozatalát követően kerülhet, ennek elmaradásáról a képviselő-testületet, az ok megjelölésével tájékoztatni kell.”

16. §

A Rendelet 23. § (1) bekezdésében alegkésőbb 30 napon” szövegrész helyébe alegkésőbb 15 napon” szövegrész lép, egyidejűleg a bekezdés az alábbiakkal egészül ki:

 

23. § (1) …Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szorosan kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.”

 

17. §

A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

36. § (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”

 

18. §

A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

38. § (1) A (6) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet tervezetet a városi honlapon, amennyiben a honlapon történő közzététel bármilyen ok miatt nem megvalósítható, úgy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.”

 

19. §

A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

39. § (2) Az önkormányzat rendeletét a város honlapján kell kihirdetni. Amennyiben a honlapon történő kihirdetés bármilyen ok miatt nem megvalósítható, úgy a rendeletet a Polgármesteri Hivatal külön erre a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés a rendelet teljes szövegének a nyilvános közzétételét jelenti. A rendelet csak egyfajta módon hirdethető ki (hivatalos kihirdetés.) A rendeletnek tartalmaznia kell a hivatalos kihirdetés módjára vonatkozó kifejezett rendelkezést.”

 

20. §

A Rendelet 39. § (3) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

39. § (3) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:

b.) amennyiben a honlapon történő közzététel bármilyen ok miatt nem megvalósítható, úgy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja, amit a kifüggesztett rendeleti példányon fel kell tüntetni.”

 

21. §

A Rendelet 39. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

39. § (8) A Jegyző az önkormányzat kihirdetett rendeletét legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon köteles a kormányhivatalnak a Nemzeti Jogszabálytár rendszer útján megküldeni. Amennyiben az önkormányzati rendelet módosító, vagy hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz az önkormányzat az abban foglalt módosítással, vagy hatályon kívül helyezéssel érintett önkormányzati rendelet valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szövegét, legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak.”

 

22. §

A Rendelet 41. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

 

41. § (8) A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a napirend elfogadásáról, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről, ügyrendi kérdésekről, a képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról, a név szerinti szavazás elrendeléséről.

 

23. §

A Rendelet 41. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

 

41. § (9) A Képviselő-testület által meghozott döntések végrehajtásáról kéthavonta kell tájékoztatást nyújtani a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés formájában. A határozatszámmal és a határozat tárgyával feltüntetett, a megtett intézkedésről, a felelős megjelölésével adott jelentéshez szükséges, a felelősöktől származó tájékoztató összeállításáért, és a határidőben a Képviselő-testület elé történő beterjesztésért az Aljegyző a felelős.

 

24. §

A Rendelet 46. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

 

46. § (2) …A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét, az üléstől számított 15 napon belül a Jegyző köteles az erre a célra kijelölt elektronikus felületen megküldeni a Megyei Kormányhivatal vezetője részére.”

 

25. §

A Rendelet 48. § (10) bekezdés b.) pontjában a „hivatal, belső szervezeti tagozódásának” szövegrész helyébe ahivatal, belső szervezeti tagozódásának, létszámának” szövegrész lép.

26. §

A Rendelet 48. § (10) bekezdés d.) pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe ajegyző, aljegyző” szövegrész lép.

 

27. §

A Rendelet 48. § (11) bekezdésében akezdeményezheti” szövegrész helyébe a- az önfeloszlatásról, valamint a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége miatt a képviselő-testület által bíróságra benyújtandó keresetről szóló döntés kivételével - kezdeményezheti” szövegrész lép, egyidejűleg a bekezdés az alábbiakkal egészül ki:

 

48. § (1) …A polgármesteri kezdeményezés a döntés végrehajtására nézve halasztó hatályú. A polgármesteri vétó után a testület csak minősített többséggel dönthet a kifogásolt ügyben.

 

28. §

A Rendelet 48. §-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki:

 

48. § (14) A polgármester minden héten szerda délután 14 órától 16 óra 30 percig előzetes bejelentkezéssel tart fogadóórát, melyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá a kérdéseikkel. A polgárok a fogadóórára a bejelentkezésüket a vonatkozó héten, szerdán 12 óráig kötelesek megtenni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.”

 

29. §

A Rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

49. § (1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára saját tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére – munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

 

30. §

A Rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

49. § (4) A társadalmi megbízatású alpolgármester munkaideje heti húsz órás munkarendből áll és előzetes bejelentkezéssel hétfői napon délután 17 órától 18 óráig tart fogadóórát, melyen az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá a kérdéseikkel. A polgárok a fogadóórára a bejelentkezésüket a vonatkozó héten, hétfői napon 12 óráig kötelesek megtenni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

 

31. §

A Rendelet 50. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

50. § (6) Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.”

 

32. §

A Rendelet 50. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:

 

50. § (12) Köteles jelezni, amennyiben a képviselő-testület, a képviselő-testület szervének döntése, vagy működése jogszabálysértő. A Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének kell tartalmaznia, vagy írásban kell benyújtani a polgármesterhez a képviselő-testületi ülést követően.

 

33. §

A Rendelet 50. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:

 

50. § (13) A Jegyző minden héten szerda délután 14 órától 16 óra 30 percig tart fogadóórát.

 

34. §

A Rendelet 57. § (3) bekezdésében az „57. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az56. § (3) bekezdésében” szövegrész lép.

 

35. §

A Rendelet 68. § (1) bekezdésében az „egységes hivatalt” szövegrész helyébe azegységes, önálló hivatalt” szövegrész lép.

 

36. §

A Rendelet 70. § (6) bekezdésében a „46. § - 48. §-aiban” szövegrész helyébe a45. § - 47. §-aiban” szövegrész lép.

 

37. §

A Rendelet 71. § első mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

71. § Monor Város Önkormányzata együttműködik a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve a Monori Román Nemzetiségi Önkormányzattal.”

 

38. §

A Rendelet 71. /A § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

71. /A. § (1) Monor Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2200 Monor, Deák u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül, a Monori Román Nemzetiségi önkormányzat részére a 2200 Monor, Bocskai utca 1. (Művelődési Ház) ingatlan helyiségében a feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja, igény szerint, de havonta legalább 16 órában. E helyiség fűtésének, világításának költségeit Monor Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzattól átvállalja.”

 

39. §

A Rendelet 2. számú mellékletének III. Emberi Erőforrások Bizottsága feladatkörének 23. pontjában a „4 évente” szövegrész helyébe az5. évente” szövegrész lép.

 

40. §

A Rendelet 1. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

 

41. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. október 24.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző


 

1. számú függelék

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

1.) Darázsi Kálmán polgármester FIDESZ-KDNP

2.) Juhász László alpolgármester FIDESZ-KDNP

2.) Balogh Péter MONORI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET

3.) Barna Attila FIDESZ-KDNP

4.) Burján Tibor FIDESZ-KDNP

5.) Csuzi Szabolcs FIDESZ-KDNP

6.) Dessewffy Andor FIDESZ-KDNP

8.) Kampfl Márk FIDESZ-KDNP

9.) Magdics Máté DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

10.) Rendek László FIDESZ-KDNP

11.) Róth Artúr MONORI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET

12.) Sinkovicz László FIDESZ-KDNP