Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2019. (X. 8.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. október 8., kedd, 13:17

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2019. (X. 8.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-5, SZT-6, SZT-7, SZT-10, SZT-11, SZT-12, SZT-I és SZT-IV jelű szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti tervlapok lépnek.

 

2. §

A HÉSZ 31.§ a következő rendelkezéssel egészül ki:

(11a) Lke3* építési övezet építési telkein legfeljebb 8 lakás helyezhető el.”

 

3. §

A HÉSZ 2. melléklete szerinti 3. táblázat 4. sor 1. oszlopban szereplő „Lke3” szövegrész helyébe az „Lke3, Lke3*” szöveg lép.

 

4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. október 3.

 

dr. Zsombok László

dr. Urbán Hajnalka

polgármester

jegyző