A 13/2019. (IX. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. szeptember 16., hétfő, 17:38

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

13/2019. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1.  

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

4.472.407.264,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

3.697.723.228,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-774.684.036,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

-808.094.413,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

33.410.377,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -774.684.036,- forint költségvetési hiányt a finanszírozási többlet bevételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét

46.980.699,- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

821.664.735,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

774.684.036,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

103.083.185,- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

671.600.851,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

  • B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1 451 353 883

2 726 781

1 454 080 664

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

1 147 491 141

243 022 450

1 390 513 591

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

621 700 000

0

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

190 361 500

1 622 000

191 983 500

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

29 722 473

9 723 000

39 445 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

3 440 628 997

257 094 231

3 697 723 228

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

204 380 000

204 380 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

1 702 744 108

-1 086 563 686

616 180 422

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 104 313

1 104 313

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

1 017 345 938

0

1 017 345 938

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

0

-1 017 345 938

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

1 702 744 108

-881 079 373

821 664 735

 

  • Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

5 143 373 105

-623 985 142

4 519 387 963

 

 

Adatok forintban

  • K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

3 811 287 287

-566 485 077

3 244 802 210

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

939 752 989

3 750 457

943 503 446

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

187 525 963

-1 128 522

186 397 441

2.1.1.3

Dologi  kiadások

495 942 824

1 172 605 446

22 808 889

1 195 414 335

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 064 620

0

27 064 620

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

1 484 338 269

-591 915 901

892 422 368

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

1 332 085 818

-104 480 764

1 227 605 054

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

1 007 870 967

-126 258 542

881 612 425

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

320 330 740

21 777 778

342 108 518

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 884 111

0

3 884 111

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

5 143 373 105

-670 965 841

4 472 407 264

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

46 980 699

46 980 699

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

1 017 345 938

0

1 017 345 938

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-1 017 345 938

0

-1 017 345 938

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

46 980 699

46 980 699

 

  • Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

5 143 373 105

-623 985 142

4 519 387 963

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-1 702 744 108

928 060 072

-774 684 036

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

1 702 744 108

-928 060 072

774 684 036

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 „

 

2.    §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. szeptember 12.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző