14/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. szeptember 30., hétfő, 14:04

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

14/2019. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45.§ (1) és (7) , 48. § (4), 58/B.§ (2), 62.§ (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

Az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

2. §

Az önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés aa. pontjában az „ennek keretében tűzifa kiutalása,” szövegrész helyébe a „különösen” szövegrész kerül.

 

3. §

Az önkormányzati rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.

 

4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. szeptember 24.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző