A 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. augusztus 5., hétfő, 13:45

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „80 Ft + Áfa/óra” szövegrész helyébe a „78,74 Ft + Áfa/óra, azaz bruttó 100 Ft” szövegrész lép.

 1. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „telefonos mobil szolgáltatás” szövegrész helyébe a „, vagy telefonos mobil szolgáltatás” szövegrész lép, a „vagy az előre megváltott elektronikus személyi parkolóméterrel” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül, egyidejűleg pedig e bekezdés az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett zónára és időtartamra érvényes.”

 

 1. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § (4) A parkolás díj minimálisan fizetendő időtartamát - a parkoló jegy megváltási módja szerint - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (7) bekezdése határozza meg.”

 

 1. §

A Rendelet 4. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdés d.) és e.) pontjaiban a „, vagy az elektronikus személyi parkolómétert” szövegrészek hatályon kívül helyezésre kerülnek, továbbá az e.) pontjában a „nem vette igénybe” szövegrész helyébe a „nem váltotta meg” szövegrész lép.

 

 1. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„5. § (3) A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a 5. § (4) bekezdés szerinti pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.”

 

 1. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„5. § (4) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A pótdíj összege, a pótdíj kiszabásának napját követő

a)  15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül a díjköteles időszakra és további  két órai várakozásra számított várakozási díjnak megfelelő összeg,

b)  15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.”

 

 1. §

A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„5. § (6) A (4) bekezdés szerinti pótdíjak az általános forgalmi adó hatályán kívül esnek, így nettó értékben számítandóak.”

 

 1. §

A Rendelet 6. § -a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„6. § A fizető parkolóhely üzemeltetője a parkolási díjak és pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. Monor Város Önkormányzata jelen önkormányzati rendeleti rendelkezéssel felhatalmazza az üzemeltető Kövál Nonprofit Zrt.-t, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (3) bekezdése szerinti adatokat a KEKH-tól lekérje, és a jogszabályban meghatározottak szerint kezelje.”

 

 1. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdéséből a „, valamint elektronikus személyi parkolóméterének” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1. §

A Rendelet 10. §-ának jelenlegi rendelkezései 10. § (1) bekezdés elnevezésre módosulnak, egyidejűleg a 10. §-a az alábbi  (2) bekezdéssel egészül ki:

„10. § (2) Jelen rendelet rendelkezéseinek végrehajtása 2019. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig felfüggesztésre kerülnek.”

 

 1. §

(1)   E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. augusztus 1.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző