A 11/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. július 15., hétfő, 09:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2019. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

5.143.373.105.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

3.440.628.997.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-1.702.744.108.- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

-828.958.009.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

-873.786.099.- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -1.702.744.108.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 1.702.744.108.- forint 2018.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét

0.- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

1.702.744.108.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

1.702.744.108.- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

168.337.576.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

1.534.406.532.- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

1 444 725 072

6 628 811

1 451 353 883

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

97 491 141

1 050 000 000

1 147 491 141

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

621 700 000

0

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

186 958 817

3 402 683

190 361 500

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

29 722 473

0

29 722 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

2 380 597 503

1 060 031 494

3 440 628 997

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

1 702 744 108

0

1 702 744 108

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

1 015 575 499

1 770 439

1 017 345 938

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-1 015 575 499

-1 770 439

-1 017 345 938

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

1 702 744 108

0

1 702 744 108

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

4 083 341 611

1 060 031 494

5 143 373 105

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

3 889 675 687

-78 388 400

3 811 287 287

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

894 525 824

45 227 165

939 752 989

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

180 446 508

7 079 455

187 525 963

2.1.1.3

Dologi  kiadások

495 942 824

517 121 261

655 484 185

1 172 605 446

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 058 350

6 270

27 064 620

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

2 270 523 744

-786 185 475

1 484 338 269

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

193 665 924

1 138 419 894

1 332 085 818

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

5 342 900

1 002 528 067

1 007 870 967

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

188 323 024

132 007 716

320 330 740

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

3 884 111

3 884 111

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

4 083 341 611

1 060 031 494

5 143 373 105

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

1 015 575 499

1 770 439

1 017 345 938

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-1 015 575 499

-1 770 439

-1 017 345 938

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

4 083 341 611

1 060 031 494

5 143 373 105

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-1 702 744 108

0

-1 702 744 108

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

1 702 744 108

0

1 702 744 108

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 „

 

2.    §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. július 11.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző