A 10/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. június 24., hétfő, 12:03

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2019. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét

4.083.341.611.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

2.380.597.503.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-1.702.744.108.- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

-160.911.887.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

-1.541.832.221.- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -1.702.744.108.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 1.702.744.108.- forint 2018.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2019. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét

0.- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

1.702.744.108.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

1.702.744.108.- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

168.337.576.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

1.534.406.532.- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 374 837 652

69 887 420

1 444 725 072

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

0

97 491 141

97 491 141

1.3

Közhatalmi bevételek

621 700 000

0

621 700 000

1.4

Működési bevételek

186 958 817

0

186 958 817

1.5

Felhalmozási bevételek

29 722 473

0

29 722 473

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 213 218 942

167 378 561

2 380 597 503

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 536 524 519

166 219 589

1 702 744 108

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 008 130 738

7 444 761

1 015 575 499

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 008 130 738

-7 444 761

-1 015 575 499

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 536 524 519

166 219 589

1 702 744 108

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 749 743 461

333 598 150

4 083 341 611

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 700 848 461

188 827 226

3 889 675 687

2.1.1.1

Személyi juttatások

852 076 453

42 449 371

894 525 824

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

175 162 148

5 284 360

180 446 508

2.1.1.3

Dologi  kiadások

495 942 824

21 178 437

517 121 261

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

31 350

27 058 350

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 640 036

119 883 708

2 270 523 744

2.1.2

Felhalmozási kiadások

48 895 000

144 770 924

193 665 924

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

3 056 900

5 342 900

2.1.2.2

Felújítás

46 609 000

141 714 024

188 323 024

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

3 749 743 461

333 598 150

4 083 341 611

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 008 130 738

7 444 761

1 015 575 499

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 008 130 738

-7 444 761

-1 015 575 499

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 749 743 461

333 598 150

4 083 341 611

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 536 524 519

-166 219 589

-1 702 744 108

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 536 524 519

166 219 589

1 702 744 108

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

 

2.    §

A 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3.    §

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. június 20.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző