9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. május 30., csütörtök, 20:12

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

A RENDELET HATÁLYA

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

2.§

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

költségvetési bevételi összegét

4.292.784.555.- Ft-ban

finanszírozási bevételét

3.808.292.063.- Ft-ban

költségvetési kiadási összegét

3.065.434.087.- Ft-ban

finanszírozási kiadását

4.419.462.109.- Ft-ban

 

hagyja jóvá.

 

3. §

  1. Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

  1. Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2.számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

4. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2018. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

5. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 1.551.116.509 forint összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

 

6. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

Működési bevételei: 6.012.519.673 Ft

Működési kiadásai: 5.887.848.531 Ft

Felhalmozási bevételei: 2.088.556.945 Ft

Felhalmozási kiadásai: 1.597.047.664 Ft

Bevétel főösszege: 8.101.076.618 Ft

Kiadás főösszege: 7.484.896.196 Ft

7. §

Az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 forint főösszegben fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2018. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.977.171.583 Ft, 2018. évi mérleg főösszeg: 15.113.216.860 Ft.

 

9. §

Az Önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 616.180.422 forint összegben fogadja el.

 

10. §

Az Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint 965.374.730 forint összegben fogadja el.

 

11. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

 

12. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2019. május 30.

 

dr. Zsombok László

dr. Urbán Hajnalka

polgármester

jegyző