Pályázati felhívás! - Könyvtár igazgató

2018. július 11., szerda, 10:57

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás (2200 Monor, Kossuth L. u. 88.) könyvtár igazgató (magasabb vezető)
beosztás betöltésére!

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság,
-    betöltött 18. életév,
-    cselekvőképesség,
-    büntetlen előélet,
-    megfelelés a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban foglaltaknak,
-    nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
-    150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § szerint vállalja, hogy magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést végez el és az ezt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége aló, ha jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja,
-    kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

Előnyt jelent:
-    legalább 5 év vezetői gyakorlat,
-    idegennyelv-ismeret,
-    kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-    képesítést igazoló okiratok másolata,
-    szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
-    szakmai önéletrajz,
-    intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó részletes vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
-    az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
-    pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
-    nyilatkozat arról, hogy pályázati anyag tárgyalása a Képviselő-testület, illetve a Bizottság ülésén nyílt vagy zárt ülés keretén belül törtéjen,
-    hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:
2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. A magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.10.08.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.11.15.
A munkakör betöltésének időpontja: 2019.01.01.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „könyvtár igazgató” megjelöléssel, azonosító szám 32-304/2018., Monor Város Polgármesterének címezve (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-305-ös telefonszámon kérhető.