Pályázati kiírás!

2018. február 20., kedd, 08:42

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi belterületi építési terület megnevezésű ingatlanát:

Cím                                     Hrsz.                    ha,m2                 igényelt legalacsonyabb vételár

Monor, Csévi út                7526/1               35,3774                         2.500.-Ft/m2

Monor, Csévi út                7526/2                 8,5407                         2.500.-Ft/m2

 

Az ingatlan közművesítettsége:

Közműcsatlakozások nincsenek kiépítve.

Az ingatlan övezeti besorolása:

Gksz 2

Megtekintésre nyitva álló időpontok:

A helyszínen bármikor.

Fizetési feltételek:

A vételár teljes összegét szerződéskötéskor kell kiegyenlíteni.

Egyéb:

Az önkormányzat a két ingatlant kizárólag egyben értékesíti.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, visszavonásig folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „PÁLYÁZAT 7526/1, 7526/2” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

 • adatait,
 • elérhetőségét,
 • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
 • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
 • az általa ajánlott vételár összegét,
 • pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását,
 • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak2
 • teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülésének napját megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

Bírálati szempontok:

 •  megajánlott vételár összege                                                                                               45
 • a beruházás volumene, ütemezése                                                                                     15
 • szükséges infrastruktúra kiépítése, kiépítés ütemezése, költségeinek viselése             15
 • iparűzési adó várható mértéke, ütemezése                                                                       15
 • tervezett foglalkoztatott létszám / helyi munkaerő várható foglalkoztatása                  10 

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Szerződéskötés:

A Nemzeti vagyonról szóló tv. 14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Bővebb felvilágosítás:

Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon (29) 612-314).

 

 

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1 %-a.  A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 számlájára történő befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

 

2 A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13. § (1) bekezdése értelmében törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

A (2) bekezdés értelmében a Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.