Pályázati felhívás! - Mezőőr munkakör ellátására

2017. január 13., péntek, 19:03

Monor Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
mezőőr
munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, teljes közigazgatási területe.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Monor város külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • 8 általános;
 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja;
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása;
 • 4 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • Középfokú vagy felsőfokú képesítés;
 • Mezőőri munkakörben eltöltött 1-3 év gyakorlat;
 • Rendészeti vizsga;
 • Helyszíni ismeret Monor város közigazgatási területén (külterület);
 • Saját tulajdonú terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata;
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerepeszki Ildikó nyújt, a 29/612-313-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban (www.kozigallas.hu) szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honlapon szerezhet.