Tájékoztató a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek részére

A Köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. (VII.30.) NVB határozatában Monor városban kitűzte a német, roma, román települési nemzetiségi önkormányzati választást.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján a jelöléssel, ajánlással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom Monor Város választópolgárait:

Jelöltet csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ezért azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Területi Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult személy jelentheti be.

A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, mely biztonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.

A jelölő szervezet bejelentéséhez a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a P3 jelű nyomtatványt kell kitölteni, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a P4 jelű nyomtatványt. A nyomtatványok és a tájékoztató letölthető a www.valasztas.hu oldalról.

 

Ajánlás:

Egyéni választókerületi és polgármesterjelöltet, valamint nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

Ajánlóívek igénylésére a jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az A4 jelű formanyomtatványt, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az A6 jelű formanyomtatványt kell használni.

A Helyi Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban augusztus 24-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben lakóhellyel és választójoggal rendelkezik. Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló egyéni választókerületi jelöltet, polgármesterjelöltet és megyei listát lehet. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, azonban egy jelöltet, illetve listát csak egy ajánlással támogathat.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán változás, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le nemzetiségi képviselőkre szavazataikat.

A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet a név, személyi azonosító, lakcím és anyja neve feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. Kérjük az adataikat az igazolvány, lakcímkártya adataival egyezően, pontosan leírni, ellenkező esetben az ajánlás érvénytelen!

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2019. szeptember 27.16.00 óráig kérte, hogy nemzetiségi névjegyzékbe felvegyék. A névjegyzék vezetése folyamatos, aki 2014. január 1. napját követően regisztráltatta magát, annak újra nem kell fel vetetnie magát a nemzetiségi névjegyzékbe.

Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

A jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások számát külön közlemény tartalmazza.

Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9. 16.00 óráig kell bejelenteti au E2 jelű nyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a Helyi Választási Bizottság részére.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9. 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál az E3 jelű nyomtatvány és a szükséges számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.

Valamennyi ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a Helyi Választási Irodának szeptember 9. 16.00 óráig, amelyen aláírás szerepel. Az üres ajánlóív visszaadási határideje: szeptember 10. 16.00 óra. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból köteles bírságot kiszabni, melynek mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 forint.

Kompenzációs lista benyújtási határideje: 2019. szeptember 10. 16.00 óra, az L5 jelű nyomtatványon, a listán szereplő jelöltek személyi lapja: SZ4 jelű nyomtatvány.

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerület több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

A választási kampány idő szak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13. 19.00 óráig tart.

További információkkal a Helyi Választási Iroda munkatársai munkanapokon 8-16 óra között szívesen állnak a választópolgárok rendelkezésére.