Pályázati kiírás - Nyitrai utcai ingatlan

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanait.

Cím

Hrsz

m2

igényelt legalacsonyabb vételár

Monor, Nyitrai utca

5150/85

600

15.000.000.-Ft + ÁFA

Az ingatlanok közművesítettsége:

Az ingatlan vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna, elektromos áram és gáz rákötési lehetőséggel rendelkezik.

Az ingatlan övezeti besorolása: Lk 1

Megtekintésre nyitva álló időpontok: A helyszínen bármikor.

Fizetési feltételek: A vételár teljes összegét szerződéskötéskor kell kiegyenlíteni.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „TELEK PÁLYÁZAT NYITRAI UTCA” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

 

  • adatait,
  • elérhetőségét,
  • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
  • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
  • az általa ajánlott vételár összegét,
  • pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását,
  • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak2

teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Bővebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatal (Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodáján, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon (29/612-314).

Egyéb megjegyzés:

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1%-a. A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 számlájára történő befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

2 2012. évi CXCVI. tv. a Nemzeti vagyonról 11. § (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.