Pályázati kiírás

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát.

Cím

Hrsz

Terület (m2)

Igényelt legalacsonyabb nettó vételár (Ft)

Monor, Bajcsy-Zs. utca 2.

6706

399

40.530.000.-

 

 

 

 

 

Az ingatlan közművesítettsége: Összközműves

Az ingatlan övezeti besorolása: Vt-2

 

Megtekintésre nyitva álló időpontok: Egyeztetett időpontban.

 

Fizetési feltételek: A vételár összegét szerződéskötéskor egy összegben kell kiegyenlíteni.

 

Egyéb feltételek:

 

Vevő vállalja, hogy

  • Monor Város Önkormányzatával településrendezési szerződést köt,
  • az ingatlant településképi követelményeknek megfelelő – a tervtanáccsal, a főépítésszel és az önkormányzattal egyeztetett – épülettel építi be,
  • az egész tömb beépítését megvalósítja, aminek érdekében a 6705 és 6704 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival, valamint a 6706 hrsz.-ú ingatlan bérlőjével megállapodást köt,
  • a beruházást az adásvételtől számított két éven belül megvalósítja,

 

Monor Város Önkormányzata, a számára elfogadható építési koncepció esetén vállalja az esetlegesen szükséges HÉSZ módosítást,

A Képviselő-testület a feltételek nem-, vagy hiányos teljesítése esetén a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „Bajcsy 2. PÁLYÁZAT” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

 

személyi/cég adatait,

elérhetőségét,

milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,

a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,

az általa ajánlott vételár összegét, és a

pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását

a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak2 teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Megjegyzés: Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

Bővebb felvilágosítás:

Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon a 0629/612-314-es melléken.

 

Monor, 2018. szeptember 20.

dr. Zsombok László s.k. dr. Urbán Hajnalka s.k.
polgármester jegyző

 

 

 

 

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1 %-a. A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 sz. bankszámlájára történt befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

 

2 2012. évi CXCVI. tv. a Nemzeti vagyonról 11. § (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.