Pályázati kiírás!

Monor Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Monor, Kossuth Lajos u. 80/B. sz. alatti, 6665/A/4 társasházi albetétben nyilvántartott 1 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlet keretében történő hasznosítására.

 

A helyiségek hasznos alapterülete: 109,05m2, amelyből

  • 1. sz. helyiség: 35,65m(bérbe adva)
  • 2. sz. helyiség: 29,65m2 (bérbe adva)
  • 3. sz. helyiség: 43,75m2

 

Bérlet időtartama:

5 év

 

A bérleti díj elvárt legalacsonyabb mértéke:

2017. évben 23.000.-Ft/m2/év, a további években a bérbe adó a bérleti díjat az adott év március 1. napjával a KSH által közölt, előző évi infláció mértékével jogosult megemelni.

 

Egyéb:

A bérbe adó azokat az ajánlatokat részesíti előnyben, amelyek a helyiség átalakítását a legkisebb mértékben tervezik.

 

Megtekintésre nyitva álló időpontok:

Előzetes bejelentkezés alapján munkaidőben

 

A pályázni jogosultak köre:

Természetes személy, vagy a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet.

 

A pályázatnak minimálisan tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, elérhetőségét

- a tervezett hasznosítás célját

- az ajánlott bérleti díj mértéke (Ft/m2/év)

- pályázati biztosíték[1] befizetésének igazolását

- a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltak[2]

  teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

 

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. központi iktatójában „Pályázat Kossuth 80/B/3” megjelöléssel.

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 1200 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Az ingatlanra, vagy ingatlanrészre elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

 

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

 

Bővebb felvilágosítás:

Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodáján, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben a 29/612-314 telefonszámon.

 

Monor, 2017. augusztus 10.

 

 

            dr. Zsombok László sk.                                       dr. Urbán Hajnalka sk.

                  alpolgármester                                                               jegyző

 

 

 

[1] Az ingatlan bérbe adására kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb éves bérleti díj 5 %-a. A biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg a bérleti szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha a bérleti szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.
 

[2] 2011. évi CXCVI. tv. a Nemzeti vagyonról 11. § (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.