Pályázati Felhívás Monor közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására

1. A pályázat kiírója: Monor Város Önkormányzata (2200. Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.)

2. A pályázatot a kiíró (Önkormányzat) a 2012. évi XLI. törvény és más vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései szerint folytatja le. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Főbb pályázati, alkalmassági feltételek: nem felel meg a Pályázó, ha

  • végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás illetve felszámolási eljárás van folyamatban, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;
  • tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  • az ajánlat benyújtásakor az adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége van, kivéve, ha arra halasztást kapott;
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
  • az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított;
  • nem rendelkezik a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos személyszállító engedéllyel.
    minden más feltételt részletesen a pályázati dokumentáció tartalmaz.

4. A pályázati dokumentáció A pályázati dokumentációt a Kiíró az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan biztosítja, úgy, hogy azt emailben kell igényelni az Önkormányzattól muszak@monor.hu email címén, amelyre a következő  munkanapon  a pályázat kiírója a dokumentációt megküldi.

5. Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja 2016. január 25. 10.00 óra.

6. Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat

Az ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján.
 

Részszempont Pontszám
a. Igényelt önkormányzati támogatás összege: A Pályázó minél kisebb további önkormányzati támogatásra tart igényt. Az igényelt támogatás mértékét Ft/km összegben magyar forintban kell megadni. Az igényelt támogatás mértékét a szerződéses időszakban nem lehet emelni.
  60
b. Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja
(igen –nem): 20
c. Helyi autóbuszvezetőket  alkalmaz
(igen-nem) 20

Az értékelés az „a” pont esetében az arányosítás módszerével történik. A legjobb ajánlat (legkisebb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 60 pontot kap, a legrosszabb (legnagyobb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 1 pontot kap, a többi ajánlat egyenes-arányosítás módszerével kerül értékelésre  1-60 pont között.
A b, c pontok esetében amennyiben az ajánlattevő a feltételeket teljesíti, vagyis igen választ ad, úgy megkapja a maximálisan adható pontszámot.
A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb.


7. Az eredményhirdetés időpontja: 2016. március 21. 10.00 óra

8. A szerződéskötés időpontja: 2016.  március 31. 10.00 óra

9. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2016. május 1.

10. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2 év 2016. május 1-től, 2018. április 30-áig.

11. A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérhető, illetve a kapcsolattartó: Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Kerepeszki Ildikó 2200 Kossuth Lajos utca 78-80.  Email: muszak@monor.hu

A Pályázati felhívás módosítása.