Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatnál
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás betöltésére

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint (felsőfokú szociális alapvégzettség - általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus -, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, viselkedéselemző, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő);
 • szociális szakvizsga ;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság
 • a pályázat kedvező elbírálása esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai életrajzot;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot 2 példányban;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • a pályázati feltételként előírt szakmai gyakorlat igazolását;
 • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozatot arról, hogy a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  (4. sz. melléklete) rendelkezései alapján történik.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:       határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Munkakör:                                                             családgondozó

Vezetői megbízás időtartama:                           2016.07.01-től 2021.06.30.

Foglalkoztatás jellege:                                        teljes munkaidő

Munkavégzés helye:                                           2200 Monor, Dobó I. u. 6.

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátásának koordinálása. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése. Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület határozatai szerinti működtetése. Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

A pályázat benyújtásának határideje:                            2016.04.29.

A pályázat elbírálásának határideje:                               2016.06.30.

A munkakör betölthetőségének időpontja:            2016.07.01.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „intézményvezető; azonosító szám: 32-202/2016” megjelöléssel, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökének címezve (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa dönt.

 

Bővebb felvilágosítás Burján Sándor ügyintézőtől kérhető a 06-29-612-305 telefonszámon.