Pályázati felhívás! - Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozott a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Az „A”, illetve a „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

 

„A” TÍPUSÚ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Az  „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A pályázati felhívásról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/

 

„B” TÍPUSÚ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázati felhívásról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó rászorultsága alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a mellékletekkel együtt kell Monor Város Önkormányzatához (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80., 129. iroda) benyújtani.

 

Csatolandó mellékletek:

  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • „A” típusú pályázat esetén tanulói jogviszony igazolása (a felsőoktatási intézmény által kitöltött, eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről).

 

A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a www.emet.gov.hu internetes oldalon a „Bursa Hungarica” menüpontban található meg.