Pályázati Felhívás

Monor Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Monori Kossuth Lajos Óvodában
óvodapedagógus/óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01. - 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján; a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás; a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2013. (VIII.29.) számú határozata az irányadó.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség;
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata;
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
 • A Monori Kossuth Lajos Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • A pályázó nyilatkozata arról, amennyiben pályázata eredményes lesz, akkor a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a 29/612-305 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban (www.kozigallas.hu) szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.
 • Személyesen: Burján Sándor, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az NKt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. A beosztás betöltéséről Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelőtestületi véleményezési határidejének lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június havi, soros képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 • www.kozigallas.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny;
 • www.monor.hu;
 • Strázsa Újság.