Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottság 2010-2014

Elnök: Szőnyi Sándor.
Tagok: Darázsi Kálmán, Varga Jenő.
Külső tagok: Rajki László, Szőnyi János.


A Bizottság feladat - és hatásköre:

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2003. (VI. 26.), 1/2004. (I. 31.), 2/2006. (I. 31.), 24/2006. (IX. 30.), 6/2007. (III. 31.), 20/2007. (XI. 30.) 1/2008. (II. 1.), 9/2009. (III. 23.), 26/2010. (X. 11.) számú rendeletével módosított
4/2003. (II. 28.) Ök. számú rendelete
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1 Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottság
71. §
(1)    A bizottság – átadott hatáskörben, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 83.§-ában foglaltakra- II. fokon elbírálja az óvodai felvételekkel és az óvodából kizárással, stb. kapcsolatosan benyújtott felülbírálati kérelmeket (fellebbezéseket).
(2)    2A bizottság – külön rendelet szabályai szerint - dönt a bizottsági kerete felhasználásáról. Erről a képviselő-testületet évente tájékoztatja.
(3)    Szervezi és támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok magvalósítását. (Fh. tv. 121.§ a.) pontja).
(4)    Támogatja a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit. Javítja a művészeti alkotómunka feltételeit, segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését. (Fh. tv. 121.§ b.) pontja)
(5)    A bizottság dönt a városi ösztöndíjról szóló 18/1999. (IV. 23.) számú helyi rendelet alapján adott ösztöndíj elvonása esetén a pótösztöndíj odaítéléséről.
72. §3
(1) Állást foglal az óvodák, általános iskolák, középiskolák szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos kérdésekben.
(2) Véleményezi a városi fenntartású közoktatási intézmények pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és minőségirányítási programját.
(3) Véleményezi a városi fenntartású közművelődési, kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát.
(4) Javaslatot tesz a képviselőtestület felé az általános iskolai és óvodai beíratások időpontjára, folyamatában ellenőrzi a beiskolázási szabályok betartását.
(5) Javaslatot tesz közoktatási, közművelődési megállapodás megkötésére, annak tartalmára.
(6) Javaslatot tesz iskolaszéki delegáltak személyére.
(7) Javaslatot tesz a Könyvtár beiratkozási díjára és a kedvezményekre.
(8) Javaslatot tesz a közművelődési intézmények terembérleti díjára.
(9) Javaslatot tesz a nevelés és oktatás körében az önkormányzati kötelező feladatok ellátását végző intézmény létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére.

(10) Előkészíti az óvodák, iskolák, vezetői (igazgatói) tekintetében a munkáltatói jogok körébe tartozó képviselő-testületi döntéseket. (Pályázatok kiírása, pályázatok előzetes véleményezése, bérezés, vezetői pótlék, kitüntetés, stb.)
(11) Javaslatot tesz az önkormányzat által fenntartott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmény elnevezésére.
(12) Előkészíti a művészeti alkotásnak közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, fenntartására és felújítására vonatkozó képviselő-testületi döntéseket.

(13) Közreműködik a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásnak védelmére, új alkotások elhelyezésére irányuló képviselő-testületi döntések előkészítésében.
(14) Javaslatot tesz a könyvtár feladatainak meghatározására.
(15)4 Ezen Bizottság szervezi és támogatja a testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a verseny- és élsport, a természetjárás, valamint a turizmus feltételeinek biztosítását.

(16) A bizottság - a pártok, a munkaadói, illetve munkavállalói szervezetek kivételével - együttműködik a város területén működő önszerveződő közösségekkel, mely magába foglalja a lelkiismeret és a vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény szerint egyháznak minősülő szervezeteket, illetve egyházi jellegű civil szervezeteket, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény hatálya alá tartozó minden társadalmi szervezetet. A bizottság e szervezeteket az Önkormányzat és a bizottság munkájáról az évente megrendezésre kerülő Civil Fórumon tájékoztatja, ahol az érintettek kérdésekkel, javaslatokkal fordulhatnak a bizottsághoz.
(17) A bizottság támogatja a szervezeteknek az önkormányzati feladatok ellátásában történő közreműködését.
(18)    Közreműködik a helyi testnevelési és sport feladatok meghatározására, fejlesztésére irányuló képviselő-testületi célkitűzések kialakításában.

(19) Közreműködik a képviselő-testület testneveléssel és a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatainak végrehajtásában.

(20) Javaslatot tesz a képviselő-testület testnevelési és sportintézményének, szervezetek fenntartására, működtetésére irányuló feladatainak végrehajtására, megoldására.
(21) Évente legalább egy alakommal biztonságtechnikai szempontból a rendőrséggel, tűzoltósággal, a katasztrófavédelemmel és a mentőszolgálattal közösen ellenőrzi a versenyrendszerben szervezett versenyeket lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket.
(22) Javaslatot tesz a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelet megalkotására és annak végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére.