Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2014 - 2019

Elnök: Szőnyi Sándor
Tagok: Barna Attila, Lendvay Endre, Magdics Máté
Külső tag: Balogh Imre Áron

(1) Véleményezi a Polgármesteri Hivatal jegyzői, aljegyzői tisztségek betöltésére irányuló pályázatokat.

(2) Véleményezi a hivatal átszervezésére irányuló jegyzői indítványt, továbbá a hivatal szakmai munkáját értékelő
előterjesztéseket.
(3) Jogi szempontból előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatokat.
(4) Közreműködik a címer és zászló alkotásáról, használatáról, az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről,
elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosításában, kiegészítésében. Ebből eredően véleményezi
az önkormányzat által adományozható kitüntetési javaslatokat.
(5) Véleményezi a megyei önkormányzati kitüntetések adományozására irányuló képviselő-testületi javaslatokat.
(Más bizottságokkal együtt.)
(6) Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a bizottsági elnökök, a települési
képviselők illetményének, tiszteletdíjának rendezésére, kitüntetésükre, jutalmazásukra.
(7) Véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a közrend és közbiztonság helyzetéről, az alapítványok működéséről
szóló beszámolóját. (1974. évi 17. Tvr. 11/A.§ (5) bekezdés)
(8) Véleményezi a teljes vagy részbeni önkormányzati alapítású Rt.-k, Kft.-k, Bt.-k, közhasznú társaságok megalapítását,
illetve az állandó vagy időszakos képviselettel meghatalmazottak testületi beszámolóit.
(9)1 Javaslatot tesz a képviselő-testület egyes hatásköreinek az Ötv. 9. §. (3) bekezdése szerinti átruházásra, az
ilyen tárgyú javaslatot véleményezi.
10.) Véleményezi a képviselő-testület feladatkörére tartozó és közszolgáltatások céljából önkormányzati intézmény,
más szervezet alapítására irányuló előterjesztéseket. (Más bizottságokkal együtt). (Ötv. 9.§ (4) bekezdés)
11.) Javaslatot tesz a körzet hatósági feladatokat ellátó állatorvosa kinevezésével, körzetek kialakításával kapcsolatos
testületi véleményezéshez. (Fh. tv. 39.§ (1) bekezdés b.) pontja)
12.) Kezdeményezi más helyi önkormányzattal történő társulás, testületi vagy országos képviseleti szervhez történő
csatlakozást, esetleg külföldi önkormányzattal való együttműködést, nemzetközi önkormányzati szervezetbe
történő belépést. (Ötv. 1.§ (6) bekezdés c.) pontja)
13.) Javaslatot tesz közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására, emlékmű, emléktábla állítására, elhelyezésére.
(Ötv. 10.§ h.) pontja)
14.) Közreműködik a képviselő-testület általi titkos szavazás lebonyolításában.
15.) Folyamatosan figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását és javaslatot tesz az önkormányzati rendelet módosítására,
kiegészítésére.
16.) Véleményezi a település társulását más helyi önkormányzattal, vagy egy adott önkormányzati intézmény közös
fenntartására, működtetésére vonatkozó előterjesztéseket.
(17) Véleményezi a helyi népszavazás és népi kezdeményezés megalapozottságát.
(18) Véleményezi a jegyzőnek, mint a helyi választási iroda vezetőjének az indítványát a választási bizottság, illetve
a szavazatszámláló bizottságok tagjaira vonatkozóan.
(19) Véleményezi a rendőrkapitányság (rendőrőrs) létesítését, megszüntetését. Véleményt alkot a rendőrkapitány,
illetve az őrsparancsnok kinevezését megelőzően.
(20) Javaslatot tehet a képviselő-testületnek, hogy az forduljon a megyei rendőrkapitányhoz, amennyiben a testület
ismételten nem fogadja el a rendőrkapitány beszámolóját. Indoklást tartalmazó észrevételt javasolhat a
képviselő-testületnek a rendőrkapitányság döntésével, intézkedésével, vagy annak elmulasztásával kapcsolatosan.
(21) Véleményezi az önkormányzat, illetve a rendőr-kapitányság vezetője között a helyi közbiztonságot érintő feladatok
ellátására, a rendőrkapitányság és az önkormányzati szervek összehangolására, a rendőrség bővítésének,
fejlesztésének elősegítése érdekében kötendő szerződést.
1 Módosította a 6/2007. (III. 31.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2007. április 1.
(22) Javaslatot tesz a közbiztonság megerősítése érdekében a rendőrség és a polgárőrség együttműködésének
kiszélesítésére.
(23) Véleményezi az önkormányzati tűzoltóság előterjesztését.
(24) Véleményezi a bírósági ülnöki tisztségre tett javaslatokat.
(25) Véleményezi a helyi vagy körzeti televízió közhasznú társasági formában való működtetésére tett javaslatokat.
(26) Előkészíti azon intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok körébe tartozó képviselő-testületi döntéseket,
mely intézményvezetőkkel kapcsolatosan a Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság nem kapott feladat-
és hatáskört.
(27) Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát.
(28) Kivizsgálja és a képviselő-testület elé terjeszti a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezést.