Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2010-2014

Elnök: Dessewffy Andor.
Tagok: Juhász László, Zátrok Károly.
Külső tagok: Balogh Imre, Horváth Ferenc.

A Bizottság feladat - és hatásköre:

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2003. (VI. 26.), 1/2004. (I. 31.), 2/2006. (I. 31.), 24/2006. (IX. 30.), 6/2007. (III. 31.), 20/2007. (XI. 30.) 1/2008. (II. 1.), 9/2009. (III. 23.), 26/2010. (X. 11.) számú rendeletével módosított
4/2003. (II. 28.) Ök. számú rendelete
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

67.§
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
(1) Előkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programjára vonatkozó képviselő-testületi döntést. Ellenőrzi megvalósulását, javaslatot tesz a program módosítására, kiegészítésére. (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (Fh. tv.) 138.§ (1) bekezdés a.) pontja)
(2) Előkészíti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását, javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés, b.) d.) pontja)
(3) Javaslatot tesz az általános és céltartalékok felhasználására, hitelfelvételre és kötvény kibocsátására. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés c.), e.) pontja)
(4) Véleményezi a helyi önkormányzati költségvetési szervek, továbbá a teljesen vagy részben önkormányzati alapítású Rt.-k, Kft.-k átszervezésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés f.) pontja)
(5) Véleményezi az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatairól szóló jelentéseket. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés g.) pontja)
(6) Előkészíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), valamint az évközi beszámolókat. Javaslatot tesz a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásának elfogadására. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés k.) pontja)
(7) Előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását, javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés l.) pontja)
(8) Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeire (más bizottsággal együtt). (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés o.) pontja)
(9) Javaslatot tesz mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatására, amelyet nem helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztetnek. (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés p.) pontja)
(10) Javaslatot tesz költségvetési szerv alapítására, annak gazdálkodási jogköre, alaptevékenység keretében ellátandó feladatára és kiegészítő vállalkozási tevékenységére (más bizottsággal együtt). (Fh. Tv. 138.§ (1) bekezdés r.) pontja)
(11) Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére. Előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. (Javaslatot tesz a mentességi és kedvezményezési szabályokra, a helyi adózás részletes szabályaira, stb.). (Fh. Tv. 138.§ (3) bekezdés a.), d.), e.) pontja)
(12) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, a saját bevételeket, a vagyonváltozást. Vizsgálja a hitelfelvételek indokait. Ellenőrzi a pénzkezelést, a bizonylati rendet. (Ötv. 92.§ d.), c.) pontjai)
(13) Javaslatot tesz a címzett, illetve céltámogatások igényléséről. E javaslatáról a képviselő-testület dönt. (Fh. tv. 138.§ (1) bekezdés h.) pontja)
(14) Tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. (Fh. tv. 138.§ (3) bekezdés, h.) pontja)
(15) Javaslattal él a képviselő-testület felé a polgármester illetményének emelése vonatkozásában.
(16) Ellátja az Ötv. 92. §. (13)-(14) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(17) Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, helyreállításáról, illetve képviselő-testületi intézkedést kezdeményez ezeknek a feladatoknak a megoldására. (Fh. tv. 85.§ (1) bekezdés b.) pontja)
(18)    Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról. Legalább két évenként felülvizsgálja ezen közutak forgalmi rendjét és dönt annak módosításáról. (Ktv. 34.§ (2) bekezdés)
(19)    Rendelkezik az önkormányzati környezetvédelmi alappal, döntéseiről köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(20) Véleményt nyilvánít az önkormányzati hivatásos tűzoltóság általános irányításával kapcsolatos önkormányzati döntés-tervezetekről, a parancsnok beszámoló jelentéseiről. (Tür. 5.§ (8) bekezdés)
(21) Véleményt nyilvánít a hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokának testületi kinevezésével kapcsolatban. (Fh. tv. 10.§ (7) bekezdés)
(22) Előkészíti a település folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket. (Fh. tv. 20.§)
(23) Előkészíti a közterület tisztántartásával, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok tervezését, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását, javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. tv. 21.§)
(24) Véleményt nyilvánít a település térképészeti határkiigazításával kapcsolatos testületi döntés kialakításához, a földrajzi nevek megállapításához, megváltoztatásához. (Fh. tv. 39.§ (2) bekezdés)
(25) Előkészíti a szomszédjogra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.
(26) Részt vesz más bizottságokkal közösen az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet előkészítésében, ellenőrzésében. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. tv. 138.§ (1) bekezdés j.) pontja)
(27) Részt vesz más bizottságokkal közösen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére, bérbeadására, a bérleti díjak meghatározására irányuló képviselő-testületi döntések előkészítésében, valamint az önkormányzat számára szükséges ingatlanok meg-vásárlásának, vagy bérbevételének véleményezésében. (Fh. tv. 138.§ n.) pontja)
(28) Javaslatot tesz a közvilágítási berendezések létesítésére, üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozóan. (Fh. tv. 65.§ (3) bekezdés)
(29) Előkészíti a rendezési programtervezetet. Közreműködik a rendezési programterv államigazgatási szervekkel, érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetési eljárásban. (Étv. 5.§ (3), (4) bekezdés)
(30) Előkészíti a rendezési tervekről, azok továbbfejlesztéséről, a módosított rendezési tervek kidolgozásáról szóló képviselő-testületi döntéseket, önkormányzati rendelet-tervezeteket. Ellenőrzi a rendeletek végrehajtását. (Étv. 6.§ (3) bekezdés)
(31) Előkészíti a közterület-felügyeletre vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Étv. 36.§ (3) bekezdés)
(32) Előkészíti az építésügyi igazgatás körébe tartozó, helyi társadalmi viszonyok rendezésére vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Étv. 54.§ (3) bekezdés)
(33) Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, őrzésére, helyreállítására. Előkészíti az önkormányzat rendelet-tervezetét. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. tv. 85.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontjai)
(34) Kezdeményezi a települési vízellátás, csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése körében jelentkező önkormányzati feladatok megoldásának ütemezését. Javaslatot tesz a helyi vízrendezésre, vízkár elhárításra, ár- és belvíz védelemre, vízbázis védelemre. (Vízt. 41.§ (5) bekezdés a.) és b.) pontja)
(35) Véleményezi a vízi közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátásával, szennyvíz elvezetésével, szippantott szennyvíz szállításával, szennyvíz tisztításával és a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos kérdéseket.
(36) Javaslatot tesz a vízközmű szakszerű üzemeltetését biztosító intézmény (szerv, szervezet) létrehozására, a szolgáltatás jogi, gazdasági, szakmai szabályainak kialakítására. (Fh. tv. 87.§ (1) bekezdés a.) pontja)
(37) Beruházást elősegítő javaslatokat, programokat dolgoz ki.
(38) Előkészíti a víz- és csatornamű díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.
(39) Javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló vizek (Kistó) és vízi létesítmények hasznosítására.
(40) Javaslatot tesz és véleményezi a területrendezés szempontjából szükséges ingatlanok megvásárlására, kisajátítására vagy eladására vonatkozó előterjesztéseket.
(41) Javaslatot tesz országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak részét képező járdák (kerékpárutak, gyalogutak) építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezéséhez. (Ktv. 29.§ (4) bekezdés)
(42) Javaslatot dolgoz ki a helyi közút kezelésével, fenntartásával, javításával, szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatosan.
(43) Kidolgozza az önkormányzat önálló környezetvédelmi programját összhangban a nemzeti környezetvédelmi programmal és a település rendezési tervével.
(44) Elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet, illetve a lakosságot.
(45) Fejlesztési feladatok során vizsgálja, vagy vizsgáltatja a környezetvédelmi követelményeket, előkészíti az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét.
(46) Közreműködik a környezetvédelmi ismeretek terjesztésében, környezetvédelmi programok meg-szervezésében.
(47) Javaslatot tesz a zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítandó területekről.
(48) Javaslatot tesz a helyi zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi szabályok kidolgozására.
(49) Javaslatot tesz az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokra.
(50) Pályázatokat készít elő a területfejlesztési célelőirányzat felhasználására.
(51) Rendeleti javaslatot készíthet az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére, a helyi építési szabályzat össze-állítására.
(52) Javaslatot tesz az építési tilalommal kapcsolatosan.
(53) Javaslatot tesz településszerkezeti terv kidolgozására.
(54) Feltárja, számbaveszi a helyi építészeti örökség értékeit. Gyakorolja a helyi építészeti örökség védelméről szóló külön helyi rendeletben meghatározott bizottsági hatásköröket.
(55) Közreműködik a műemléki értékek felkutatásában, számbavételében.
(56) Javaslatot tesz a műemlékké való nyilvántartásra.
(57) Kapcsolatot tart a vízgazdálkodási társulattal.
(58) Javaslatokat dolgoz ki vízi létesítmény elszennyeződése, valamint a veszély megszüntetésére.
(59) Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló körzeti televízió-, illetve rádió-műsort szolgáltató közhasznú társaság felállítására, működtetésére vonatkozóan.
(60) Előkészíti az állattartásra (a növényvédelemre) vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.

(61) Előkészíti a víz- és csatornadíjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.

(62) Javaslatot tesz a helyi önkormányzat részére történő kisajátítás megindítására.
(63) Előkészíti a helyi menetrend szerinti személy-szállítás díjtételeire vonatkozó önkormányzati rendelettervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.

(64) Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat és a piaci zavarok megelőzése céljából intézkedés kiadására tesz javaslatot a képviselő-testületnek. (Fh. tv. 67. §)

(65) Előkészíti a piacokról és vásárokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Ellenőrzi a rendelet végrehajtását. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére.

(66) Részt vesz más bizottsággal közösen az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelettervezet előkészítésében, ellenőrzésében. Javaslatot tesz a rendelet módosítására, kiegészítésére. (Fh. 138. §. (1) bekezdés j.) pontja)

(67) Részt vesz más bizottsággal közösen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére, bérbeadására, a bérleti díjak meghatározására irányuló képviselőtestületi döntések előkészítésében, valamint az önkormányzat számára szükséges ingatlanok megvásárlásának, vagy bérbevételének véleményezésében. (Fh. tv. 138. §. n.) pontja)

(68) Együttműködik a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, felkérésre vizsgálatot folytat.

(69) A bizottság évenként felülvizsgálva javaslatot tesz a piacokról és vásárokról szóló önkormányzati rendelet mellékletében megállapított használati díjak, továbbá a közterület-használati díjak mértékéről.

(70) Véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjét.

(71) Segíti a fogyasztók önszerveződését.

(72) Javaslatot tesz a kamarákkal történő megállapodások kidolgozására.

(73) Véleményezi az energiaellátási tanulmányokat, terveket.

(74) Véleményezi a gázszolgáltatással kapcsolatos terveket, kéréseket.

(75) Véleményt nyilvánít a monori üdülőkörzetek és a monori pincefalu fejlesztésével, kihasználásával kapcsolatosan.

(76) Javaslatot dolgoz ki az idegenforgalom fejlesztésére, elemzi a város idegenforgalmának alakulását.

(77) Beruházást elősegítő javaslatokat, programokat dolgoz ki.

(78) Együttműködik a hegyközséggel, a gazdakörrel és már mezőgazdasági jellegű szervezetekkel.

(79) Véleményezi a hegyközség, a gazdakör és más mezőgazdasági szervezettel kötendő megállapodást a mezőőri szolgálat közös megalakítása és működtetése céljából.

(80) Kikéri a hegyközség, a gazdakör és már mezőgazdasági szervezet véleményét a települést érintő mezőgazdasági vonatkozású rendelet meghozatala előtt.

(81) Véleményezi az állatorvosi hatósági körzet hatósági feladatokat ellátó állatorvosának kinevezését, valamint az állatorvosi körzet kialakítását.

(82) Javaslatot tesz az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására.

(83) Előkészíti és véleményezi a település bel- és külterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatokat.

(84) Javaslatot tesz az ebek veszettség elleni kötelező védőoltás megszervezésére.

(85) Javaslatot tesz az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogására és állami kártalanítás mellőzésével történő leölésére vonatkozó intézkedésre.

(86) Javaslatot tesz az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra, valamint megismerésére vonatkozó oktatás és ismeretterjesztés megszervezésére.

(87) Intézkedéseket javasol az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt.
(88) Javaslatot tehet eljárás indítására az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatt.

(89) Javaslatot tesz a növényvédelmi feladatok ellátására, erdőtelepítésre, fásításra, haltelepítésre.

(90) Intézkedései programot dolgoz ki az allergiát keltő növények (parlagfű, vadkender) kiirtására.

(91) Véleményezi a mezőőri járulék mértékének és megfizetésének módjára előkészített rendelettervezetet.

(92) Véleményezi a helyi adópolitikát érintő rendelettervezeteket, beszámolókat, tájékoztatókat.

(93) Véleményezi a vásárok és piacok területén elhelyezésre kerülő hirdetőfelületeket, kirakatszekrényeket, hirdetési- és reklámcélú építményeket, reklámszer-kezeteket, reklám-, cég-, vagy címtáblákat, fényreklámokat.
(94) Dönt a hirdetőfelületek kialakítása, valamint a hirdetőfelületek helyének kijelölése ügyében.